Home

DE BLOOTSTELLING VAN MENSEN AAN
LUCHTVERVUILING BINNENSHUIS

Mensen brengen bijna 80 procent van hun tijd binnenhuis door. Voor de blootstelling van mensen aan vervuilende stoffen is het binnenmilieu bijgevolg heel belangrijk. Zeker voor kinderen is dit zo, zij zijn namelijk nog volop in ontwikkeling. Ze zijn dus extra gevoelig voor de vervuiling die binnenhuis voorkomt.

Daarom wenst de Vlaamse Overheid, via Aminal (de Vlaamse Milieu – Administratie) - Cel Milieu en Gezondheid, in samenwerking met VITO, de blootstelling van kinderen aan binnenhuis- luchtvervuiling in kaart te brengen. Ook zal onderzocht worden wat de infiltratie is van vervuilende stoffen vanuit de omgevingslucht naar het binnenmilieu. Het globaal project is gestart in januari 2005, het eind rapport is voorzien voor januari 2007.

In en rond vijftig huizen zullen de concentraties van een aantal luchtvervuilende stoffen gemeten worden. Tot de gemeten stoffen behoren onder andere benzeen, tolueen, xyleen, formaldehyde, stikstofdioxide en fijn stof. Naast huizen zal ook op andere plaatsen waar typisch kinderen aanwezig zijn bemonsterd worden. Bijvoorbeeld scholen, kinderopvang, bus en/of tram behoren tot de mogelijkheden.

De metingen zullen doorgaan tussen januari en februari 2006. In de winter vallen namelijk de hoogste concentraties te verwachten van de meeste componenten. Ook is in de winter de ventilatie van de huizen het laagst, waardoor de lucht in het binnenmilieu minder wordt ververst en er ook hogere concentraties worden bekomen.

Voor de metingen worden waar mogelijk passieve dosismeters gebruikt. Ze veroorzaken geen hinder of gevaar voor de inwoners van de huizen. (zie foto)

Diffusive Samplers
Passieve dosismeter

Om de totale blootstelling van kinderen aan de betrokken polluenten te kunnen inschatten zal ook gevraagd worden om een dagboek bij te houden. Hierin kan dan gevonden worden hoeveel tijd een kind effectief doorbrengt in de verschillende milieu - compartimenten (binnenhuis, in de wagen, op school,etc…).

Als de resultaten bekend zijn, zullen deze aan de deelnemers bekend gemaakt worden. Verder worden de globale resultaten anoniem verwerkt in beleidsondersteunende rapportering (Werkpakket 2: juli 2006).

Het rapport (engels) van de eerste (voorbereidende) fase kan via onderstaande link gedownload worden. In dit rapport staan onder andere de eigenschappen van de gemeten componenten, de meetstrategie, het waarom van de studie e.d.